مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

ارولوژی و نفرولوژی

در این بخش از مجله ، به بررسی نحوه ی کارکرد تجهیزات پزشکی ارولوژی و نفرولوژی میپردازیم. موارد استفاده ی تجهیزات ارولوژی و نفرولوژی را بررسی میکنیم. بیماری های مرتبط با تجهیزات ارولوژی و نفرولوژی را مطالعه کرده و با موارد مصرف ارولوژی و نفرولوژی آشنا میشویم.