مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

ابزار ها

در این بخش از مجله ، به بررسی نحوه ی کارکرد ابزار های پزشکی میپردازیم. موارد استفاده ابزارهای پزشکی را بررسی میکنیم. بیماری های مرتبط با تجهیزات ابزار ها را مطالعه کرده و با موارد مصرف ابزارهای پزشکی آشنا میشویم.