مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

تنفسی و بیهوشی

در این بخش از مجله ، به بررسی نحوه ی کارکرد تجهیزات پزشکی تنفسی و بیهوشی میپردازیم. موارد استفاده ی تجهیزات تنفسی و بیهوشی را بررسی میکنیم. بیماری های مرتبط با تجهیزات تنفسی و بیهوشی را مطالعه کرده و با موارد مصرف تنفسی و بیهوشی آشنا میشویم.