مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

رادیولوژی و درمان سرطان

در این بخش از مجله ، به بررسی نحوه ی کارکرد تجهیزات پزشکی رادیولوژی و درمان سرطان میپردازیم. موارد استفاده ی تجهیزات رادیولوژی و درمان سرطان را بررسی میکنیم. بیماری های مرتبط با تجهیزات رادیولوژی و درمان سرطان را مطالعه کرده و با موارد مصرف رادیولوژی و درمان سرطان آشنا میشویم.