مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

داروخانه ای

در این بخش از مجله ، به بررسی نحوه ی کارکرد تجهیزات پزشکی داروخانه ای میپردازیم. موارد استفاده ی تجهیزات داروخانه ای را بررسی میکنیم. بیماری های مرتبط با تجهیزات داروخانه ای را مطالعه کرده و با موارد مصرف داروخانه ای آشنا میشویم.