مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

پزشکی هسته ای

در این بخش از مجله ، به بررسی نحوه ی کارکرد تجهیزات پزشکی پزشکی هسته ای میپردازیم. موارد استفاده ی تجهیزات پزشکی هسته ای را بررسی میکنیم. بیماری های مرتبط با تجهیزات پزشکی هسته ای را مطالعه کرده و با موارد مصرف پزشکی هسته ای آشنا میشویم.