مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

مغز و اعصاب

در این بخش از مجله ، به بررسی نحوه ی کارکرد تجهیزات پزشکی مغز و اعصاب میپردازیم. موارد استفاده ی تجهیزات مغز و اعصاب را بررسی میکنیم. بیماری های مرتبط با تجهیزات مغز و اعصاب را مطالعه کرده و با موارد مصرف مغز و اعصاب آشنا میشویم.