مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

اندوسکپی و اندوسرجری

در این بخش از مجله ، به بررسی نحوه ی کارکرد تجهیزات پزشکی اندوسکپی و اندوسرجری میپردازیم. موارد استفاده ی تجهیزات اندوسکپی و اندوسرجری را بررسی میکنیم. بیماری های مرتبط با تجهیزات اندوسکپی و اندوسرجری را مطالعه کرده و با موارد مصرف اندوسکپی و اندوسرجری آشنا میشویم.