مجله پزشکی باهیکا
سالم بمانید
مرور دسته بندی

اطفال و نوزادان

در این بخش از مجله ، به بررسی نحوه ی کارکرد تجهیزات پزشکی اطفال و نوزادان میپردازیم. موارد استفاده ی تجهیزات اطفال و نوزادان را بررسی میکنیم. بیماری های مرتبط با تجهیزات اطفال و نوزادان را مطالعه کرده و با موارد مصرف اطفال و نوزادان آشنا میشویم.